பொன்மொழி தரும் மனம் பொற்கிழி!'s image
MotivationalPoetry1 min read

பொன்மொழி தரும் மனம் பொற்கிழி!

mvvenkataramanmvvenkataraman February 20, 2023
Share0 Bookmarks 71208 Reads0 Likesஉயர்ந்த நாக்கு சொல்லும் சொல் வேதவாக்கு!

-

எதிர் நீச்சல் போட தேவை மனத்துணிச்சல்!

-

பயம் கொண்டால் வராது ஜெயம்!

-

ராஜ்ஜியம் இருந்தும் ஐயத்தால் பூஜ்ஜியம்!

-

சோகமும் மேகமும் கலையும் வேகமாய்!

-

தலை உள்ளவரை இருக்கும் கவலை!

-

அறிவுச்சுடர் தடுக்கும் இடர்!

-

படி

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts