बँटवारा's image

धरती बँटी घर द्वार बँटे

दौलत बँटी किरदार बँटे

दीवारें खिंची परिवार बँटे

हक बाँटते दावेदार बँटे


दाम बँ

Read More! Earn More! Learn More!