ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ's image
Share0 Bookmarks 60809 Reads0 Likes

ਤੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਨ ਲੰਘਾਇਆ ਕਰ,

ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ,

ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਕਰ।

ਦਿਨ ਔਖੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੁਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,

ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰ।

ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੰਝੂ ਬਣ ਡੁੱਲ ਜਾਵੀਂ,

ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਬਣ ਬੁਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਇਆ ਕਰ।

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts