ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ....'s image
Poetry1 min read

ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ....

Kirpa SharmaKirpa Sharma November 26, 2022
Share0 Bookmarks 64805 Reads2 Likes

ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ....

ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ,

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ।

ਜੇ ਚਾਣਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ,

ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲੋਂ,

ਕਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਇਆਂ ਕਰ।

ਐਂਵੇ ਬਾਹਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਣ ਨਾਲੋ ਚੰਗਾ,

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫੇਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts