ગુજરાત સ્થાપના દિવસ's image
Share1 Bookmarks 47551 Reads1 Likes

ગુણમાં છે વ્યાપાર,

હૈયે જે દિલદાર,

રહે સદાય મોજમાં,

જીવડો શોખીન ખ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts