આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?'s image
299K

આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?

અરે..!! આટલી ટૂંકી તો સફર હોતી હશે...?


ઉંબરો ઓળગતા જ કબર હોતી હશે...?


બાહ્ય સુખ સાહ્યબી માં શાંતિ હોતી હશે ...??


વલખાં તો બહૂ મારી લીધા જીવ કેડી લાંબી હોતી હશે..??


પ્રભુ છે પ્રભુ ને કોઈ પહોંચી શકે મજલ નાની હોતી હશે..??


પ્ર

Read More! Earn More! Learn More!