ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ's image
95K

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ  


ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ 

હાથો માં હાથ રાખીને 

આંખો થી આંખો મિલાવીને

 ક્ષણ નો સાથ માણીં લઇએ

ચાલ ને થોડું જીવી લઈએ ...


તું મૂકી દે ચિંતાઓ બધી આઘી 

અને હું ભૂલી જાઉં બધા  ગમ

દર્દ તકલીફો બધુ 

Read More! Earn More! Learn More!