ಕರೊನ ಬಂದಿದ್ದೂ ಬಂತು's image
89K

ಕರೊನ ಬಂದಿದ್ದೂ ಬಂತು

ಕರೊನ ಬಂದಿದ್ದೂ ಬಂತು

ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು

ಸರ್ಕಾರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದರು

ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿದರು

ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ಆಗಿರಿವುದು

ಜನರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವುದು

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಓದು ಬರಹ

ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಸಿನೆಮಾ ಇಲ್ಲ

ಟಿವಿ ಮುಂದೇನೆ ಕುಳಿತಿರಬೇಕಲ್ಲ

ಏನು ಮಾಡುವುದು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ

ಬಾಳು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ

Read More! Earn More! Learn More!