જીંદગીની આ સફર...'s image
Poetry1 min read

જીંદગીની આ સફર...

DILIP DHOLAKIYA "SHYAM"DILIP DHOLAKIYA "SHYAM" September 1, 2022
Share0 Bookmarks 45590 Reads1 Likes
જિંદગીની આ સફર નો  સાવ ફિક્કો રંગ છે..
બે ઘડી બસ જીવવાનો આપણો તો સંગ છે.. 

એકલા આખર  તમે  દોડી અને થાકી જશો,
ચાલવું બસ  સાથમાં એ  જિંદગીનો ઢંગ છે.. 

આપવું બસ એક જીવન મંત્ર હોવો જોઈએ,
જિંદગી પણ આખરે તો લાગણીનો જંગ છે.. 

આપણે તો

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts