'પ્રિતમ''s image
કંઇ તો હોય
ઋણાનુબંધ, તારે
કાં પછી મારે.

<
Read More! Earn More! Learn More!