किस्मत's image
Share0 Bookmarks 228737 Reads2 Likes
आधी रात को रोना,
फिर खुदको खोना,
कहा लिखा

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts