દરિયો's image
Share0 Bookmarks 10511 Reads1 Likes
અરમ્ય અવાજમય મોજા મળીને વળતા થાય, 
શાંત ઊંડે પેટાળ માં ઘણ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts