અમદાવાદ's image

રાજા કર્ણદેવે વિક્સાવ્યું ને કર્ણાવતી એનું નામ,


અહમદશાહ એં બનાવ્યું જેને અમદાવાદ મહાન.

બાર બાર જેના દરવાજાં ને જેની ઉંચી એવી શાન,


યુનેસ્કો એ પણ આપયું જેને હેરિટેજ નું સન્માન.


ધન્ય જેની ધરા જ્યાં રોકાયાં મહાત્મા ગાંધી,


આઝાદીની ચળવળના પાયાં જ્યાં નાખ્યાં ઘણું વિચારી.


આવા અનેક વિરલાઓનું છેં જે કર્મ સ્થાન.


જોઈલોં સૌ મિત્રો આ છે અમદાવાદ મારું મહાન.


સાબરમતી જેની જીવાદોરી રાખેં સૌનુ ધ્યાન,


સદાય જે વહેતી રહેતી રાખી ચહેંરે

Read More! Earn More! Learn More!