ਰਬ ਦੇ ਫੁੱਲ's image
Share0 Bookmarks 188199 Reads2 Likes

             

ਅਜ ਘੁੰਮਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ

ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

ਗੁਲਦਸਤਾ ਵੈਨ ਸੁਵੰਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ

ਕਈ ਫੁਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ 

ਕਈ ਫੁਲ ਲਗਦੇ ਪੁਰਾਣੇ।।

 

ਰਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਫੁਲ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ

ਫੇਰ ਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts