તારલીયો અંધાર's image
77K

તારલીયો અંધાર

અસંખ્ય સપનાઓ જોતા આ નયનો

જાણે અંધારે ચમકતા આ તારલાઓ

Tag: poetry और1 अन्य
Read More! Earn More! Learn More!