તારલીયો અંધાર's image
Share0 Bookmarks 61351 Reads0 Likes

અસંખ્ય સપનાઓ જોતા આ નયનો

જાણે અંધારે ચમકતા આ તારલાઓ

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts