ಸ್ಫೂರ್ತಿ's image
Share0 Bookmarks 65029 Reads0 Likes

ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಸರಳ ಕವಿತೆ ನಾನೊಂದು ಬರೆದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರನು ಓದಲೆಂದು ಕರೆದೆ

ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts