ਬੀਜ's image
ਕਿਉਂ ਫੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ 
ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 
ਜਿਸ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ 
ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲ ਗਿਆ 

ਬੜਾ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਪਿੱਛੇ 
ਤੇਰੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਰਾਹਵਾਂ ਨੂੰ <
Read More! Earn More! Learn More!