മധുരം's image
Share1 Bookmarks 62992 Reads0 Likes
പണ്ടെങ്ങോ നുണഞ്ഞൊരു
മാമ്പഴം തന്നൊരനുഭൂതി -
യാണെന്റെ നാവിൽ
നിറയുന്നൊരീ മധുരം
അച്ഛന്റെ കൈയിലെ
കടലാസു പൊതിയിൽ
എണ്ണപ്പാടം തീർത്ത
മൈസൂർ പാക്കിലും
ഞാനറിഞ്ഞു മധുരം
ഇരിപ്പുറയ്ക്കാനാകാതെ
നട്ടം തിരിഞ്ഞു കൊണ്ട്
അടുക്കളയിൽ അമ്മ തീർത്ത
പായസപ്പുഴ നീന്തിത്തുടിച്ചു കൊണ്ട്
ഞാൻ നുണഞ്

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts