khup kahi lihayach baki's image

खूप काही लिहायचे बाकी

शब्दांच्या पलिकलंडले 

अनावधानाने राहून गेलेले

तर कधी भावनेतून वाहून गेलेले

 

खूप काही लिहायचे बाकी

तू न बोलताही सांगितलेले

मी कधीच नाही देऊ शंकत

अजाणतेपणे असे जे मागितलेले

 

खूप काही लिहायचे बाकी

गाव ते भावविभोर स्वप्नाचे

क्षणार्धात होत्याचे नव्हते झालेले

जे कधीच नव्हते आपुले ओघळलेले

 

खूप काही लिहायचे बाकी

तुला तसच मलाही कधीच न आवडलेलं

नकळत ,नाईलाजास्तव का होईना पण घडलेलं

उघड गुपित ते प्रेम विरह वेदनांनी बिघडलेलं

 

खूप काही लिहायचे बाकी

जणू प्रेम अवखळ निरागस मुलं अंगणी

Read More! Earn More! Learn More!