पाऊस's image
Share0 Bookmarks 225338 Reads0 Likes

हा पाऊस वेडा झाला

रिमझिम बरसला केंव्हा

धुव्वाधार येऊनी गेला

बैल गेला अन झोपा केला

 

 

हा पाऊस वेडा झाला

धो धो बरसला कधी

निकड होती तेंव्हा

तोंड काळं करुनि गेला

 

हा पाऊस वेडा झाला

पुढा-यागत लहरी झाला

आश्वासक झाला परंतु

दुःखच देऊनी गेला

 

हा पाऊस वेडा झाला ...

जाताना वाकोल्या दाखवून गेला

ते येतात सुगीच्या दिवसात

अन तू वेळी अवेळी केंव्हाही

 

No posts

Comments

No posts

No posts

No posts

No posts