लिहत रहावं कुवतीनुसार शेवटापर्यंत ...'s image
100K

लिहत रहावं कुवतीनुसार शेवटापर्यंत ...

मी कोण ? का लिहतो कशासाठी ?

जगण्याची लढाई कि कुणावर चढाई ?

कुणी वाचतो ? का म्हणून नसती आफत

उगाच लिहत राहिलो काहीबाही ...

का कुणास ठाऊक कधी उमगलेच नाही

 

स्वत :ची लढाई अवघड होऊन बसलीय

तरीही सभोवतालचे दुःख वेदना बोलावतात

तर कधी मानवतेचे शिपाई जणू बोलावतात

चला एक हॊउया पुन्हा... म्हणून म्हणतात

का वाटते लिहल पाहिजे खटकलं, भावलं ते  

 

मी कोण ? कशासाठी जगतो आहोत ?

कुणासाठी लढतो आहोत ,धडपडतो आहे

काही - काही कळत नाही तरीही ... <

Read More! Earn More! Learn More!